Kontakt Mentor

POLITYKA PRYWATOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Definicje

Poniższe definicje zostały sformułowane w celu ułatwienia Państwu poruszania się po niniejszej Polityce Prywatności i Plików Cookies.

Polityka: niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies.

RODO:ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Spółka/Mentor: Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 177-181, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031423, NIP 956-00-03-240, o kapitale zakładowym w wysokości 784.628,00 zł (wpłaconym w całości).

Serwis: strona internetowa Spółki prowadzona pod domeną mentor.pl.

Operator Serwisu: Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 177-181, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031423, NIP 956-00-03-240, o kapitale zakładowym w wysokości 784.628,00 zł (wpłaconym w całości).

Cookies (ciasteczka) małe pliki tekstowe/niewielkie pakiety danych wymienianych pomiędzy Państwa przeglądarką a naszym serwerem. Nie wywołują one żadnych szkód i służą wyłącznie rozpoznaniu stron internetowych. Pojęcie cookies odnosi się też do innych technologii śledzących, które mogą być wykorzystywane w ramach funkcjonowania Serwisu.

Klient brokerski: pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inny podmiot niebędący osobą prawną, posiadający zdolność do czynności prawnych, korzystający z usług pośrednictwa ubezpieczeniowego Mentor S.A.

Klient: pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inny podmiot niebędący osobą prawną, posiadający zdolność do czynności prawnych, korzystający z innych niż pośrednictwo ubezpieczeniowe usług Mentor S.A.

Użytkownik: pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca
z Serwisu w celu realizacji własnych celów prywatnych, zawodowych lub związanych z prowadzoną działalnością niezależnie od jej charakteru.

Ubezpieczyciel: zakład ubezpieczeń zapewniający ochronę ubezpieczeniową, w tym w ramach umów ubezpieczenia, zawieranych przez Klientów brokerskich za pośrednictwem Mentora.

Umowa o świadczenie usług brokerskich: umowa zawarta pomiędzy Mentor S.A. a Klientem brokerskim na świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Umowa o świadczenie innych usług: umowa zawarta pomiędzy Mentor S.A. a Klientem na świadczenie usług będących w ofercie Mentor S.A., nienależących do usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.Określenia zawarte w Polityce odnoszą się do definicji z art. 4 RODO oraz innych definicji uwzględnianych
w innych aktach prawnych, mających zastosowanie do materii objętej Polityką.

 

Cel powstania polityki

Mentor przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa danych. Nawiązując kontakt z naszymi pracownikami, wyrażając swoje zainteresowanie świadczonymi przez Spółkę usługami lub decydując się na współpracę z Mentorem, niejednokrotnie dochodzi do przepływu danych osobowych pomiędzy różnymi podmiotami. Przetwarzanie danych osobowych wymaga natomiast określenia zasad takiego przetwarzania i działania w tym zakresie zgodnie z prawem.

Polityka ma na celu przybliżenie Państwu funkcjonowania Mentora w kontekście przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaną działalnością.

Ochrona danych osobowych zapewniana przez Mentor S.A. jest zgodna z RODO oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym krajowych przepisów obowiązujących wszystkich przedsiębiorców jak również podmioty z sektora ubezpieczeniowego.

Mentor S.A. jako dystrybutor ubezpieczeń zobowiązany jest do zachowania zasad staranności w zakresie przepływu informacji, w tym danych osobowych. Dodatkowe obowiązki nałożone na brokera ubezpieczeniowego w zakresie dystrybucji ubezpieczeń gwarantują Państwu zwiększone bezpieczeństwo informacji i przekazywanych danych osobowych.

 

Zakres zastosowania polityki

Polityka reguluje zasady postępowania Mentor S.A. z danymi osobowymi, przetwarzanymi w związku z działalnością prowadzoną przez Spółkę oraz dotyczy danych Klientów, Klientów brokerskich, kontrahentów Mentor S.A. oraz osób uczestniczących w procesach rekrutacji i innych związanych z nawiązaniem współpracy.

Państwa dane osobowe udostępnione Mentor S.A., przetwarzane są wyłącznie przez Spółkę tj. jej pracowników i współpracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania określonych danych osobowych, w ramach wykonywania czynności służbowych. W przypadku przekazywania Państwa danych innym podmiotom – najczęściej będą to spółki powiązane, podmioty wykonujące czynności na rzecz Mentor S.A. na zasadzie outsourcingu lub inni uczestnicy rynku ubezpieczeniowego, wszelkie czynności w tym zakresie pozostaną zgodne z RODO oraz objęte Państwa zgodą, jeżeli taka zgoda będzie wymagana.

W zakresie innych usług niż pośrednictwo ubezpieczeniowe, jedynie sporadycznie przetwarzamy dane osobowe, z uwagi na fakt, że najczęściej są to usługi doradcze niewymagające takiego przetwarzania.

Ponadto chcielibyśmy poinformować Państwa, że outsourcing czy też inne relacje biznesowe Mentora wymagające dalszego przekazywania danych osobowych nie stanowią standardu działania Spółki. Większość czynności wykonujemy w ramach prawno-organizacyjnych Mentor S.A., co zwiększa bezpieczeństwo przekazywanych Spółce danych osobowych.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że Polityka ma charakter informacyjny, a wszelkie procesy związane z przetwarzaniem danych osobowych są szczegółowo opracowywane i przestrzegane w związku z bieżącą współpracą Spółki z poszczególnymi podmiotami.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki lub przetwarzania danych osobowych przez Mentora, mają Państwo możliwość kontaktu za pośrednictwem maila iod@mentor.pllub w formie pisemnej na adres ul. Szosa Chełmińska 177 – 181, 87 -100 Toruń ( z dopiskiem Inspektor Danych Osobowych).

 

Dane osobowe na rynku ubezpieczeniowym

Mentor jako broker ubezpieczeniowy nie działa w imieniu Ubezpieczyciela, lecz w imieniu swoich Klientów brokerskich. Znaczącą większość danych osobowych otrzymuje bezpośrednio od nich lub innych osób zaangażowanych w proces negocjowania, zawierania i wykonywania umów ubezpieczeń lub umów gwarancji ubezpieczeniowych. Często administratorem danych przekazywanych Spółce są Klienci brokerscy, którzy przetwarzają np. dane swoich pracowników czy też członków stowarzyszeń lub innych organizacji.

Ubezpieczyciele w większości przypadków są administratorami danych osobowych w zakresie danych osobowych, niezbędnych do realizacji umowy ubezpieczenia.

Przekazanie danych osobowych Ubezpieczycielom odbywa się za pośrednictwem Mentora lub bez jego pośrednictwa, w zależności od ustalonego rodzaju współpracy, przebiegu procesów ubezpieczeniowych, w tym narzędzi wykorzystywanych do tych procesów.

Dane osobowe przekazywane są Ubezpieczycielowi, który zobowiązany jest spełniać wszystkie obowiązki administratora danych, zachować tajemnicę ubezpieczeniową oraz przetwarzać dane wyłącznie w celach określonych ustawowo, jeżeli umowy lub inne oświadczenia nie stanowią inaczej. Dlatego też przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach korzystania z usług ubezpieczeniowych i usług pośrednictwa ubezpieczeniowego podlega gwarancjom wynikającym z przepisów prawa.

 

Mentor jako administrator danych osobowych

Mentor jako administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów, Klientów brokerskich oraz innych osób, z którymi Spółka pozostaje w relacjach biznesowych i innych relacjach. Często zdarza się jednak, że Mentor przetwarza dane jako procesor lub podprocesor, co zostało opisane w sekcji „Mentor jako procesor” poniżej.

Administratorem Państwa danych w przypadku samodzielnego ustalania celów i sposobów przetwarzania danych osobowych otrzymywanych w ramach prowadzania działalności przez Spółkę jest:

Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 177-181, zwany dalej Administratorem. Osobą, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ich przetwarzaniem jest Inspektor Ochrony Danych: iod@mentor.pl.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Mentora jako administratora danych obejmuje między innymi następujące kategorie danych:

 • dane identyfikacyjne takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu, adres zamieszkania

 • dane komunikacyjne takie jak numer telefonu, adres mailowy, identyfikator w komunikatorze

 • dane niezbędne do zawarcia lub modyfikacji umów ubezpieczenia

 • dane niezbędne do świadczenia innych usług przez Spółkę

 • dane niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji pracowników, stażystów lub innych współpracowników

W przypadku przetwarzania innych danych osobowych czy też innych kategorii danych osobowych, informacje w tym zakresie przekazywane są w ramach wypełniania przez Mentora ciążącego na nim obowiązku informacyjnego.

Wymienione wyżej dane osobowe mogą być przetwarzane także przez Mentora jako procesora danych.

Mentor pozyskuje tylko takie dane osobowe, które są istotne dla prawidłowego świadczenia usług lub właściwego przebiegu innych procesów występujących w Spółce oraz na rynku ubezpieczeń i w innych branżach, w których Mentor podejmuje działalność.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Określenie podstawy prawnej, mającej zastosowanie do określonego przetwarzania danych osobowych zależy od celu w jakim Państwa dane będą przetwarzane.

Poniżej podajemy najbardziej typowe sytuacje przetwarzania danych przez Mentor S.A. jako administratora danych osobowych.

Mentor przetwarza dane osobowe podmiotów wymienianych powyżej, zgodnie z następującymi podstawami w określonych poniżej celach (mających charakter katalogu otwartego):

 • zgodnie z podstawą wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. A) RODO tj. zgodą wyrażoną wprost lub w sposób dorozumiany w celu świadczenia usług lub w celu przesłania niezamówionej informacji handlowej z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych czy też w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko lub wykorzystania aplikacji określonej osoby do ewentualnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych,

 • zgodnie z podstawą wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. B) RODO w celu realizacji zawieranych przez Mentor S.A. umów takich jak umowy o świadczenie usług czy też inne umowy o współpracy i wykonywania określonych czynności przed ich zawarciem,

 • zgodnie z podstawą wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. C) RODO w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków związanych z występowaniem na rynku jako dystrybutor ubezpieczeń,

 • zgodnie z podstawą wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. D) RODO w celu ochrony żywotnych interesów swoich Klientów i Klientów brokerskich lub innych osób, których dane Mentor posiada,

 • zgodnie z podstawą wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. F) RODO w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z korzystaniem przez Klientów, Klientów brokerskich lub inne osoby z usług świadczonych przez Spółkę (niezbędność przetwarzania w tym przypadku wynika z uzasadnionego interesu Administratora),

 • zgodnie z podstawami wskazanymi w art. 9 RODO (konkretna podstawa zależna będzie od okoliczności przetwarzania) w celu wykonywania umów ubezpieczenia, w tym zapewnienia osobie, której dane dotyczą możliwie najlepszej ochrony ubezpieczeniowej.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, ich sprostowania oraz ich przenoszenia. Mają Państwo prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Powyższe żądania należy kierować na adres mailowy: iod@mentor.pl lub w formie pisemnej na adres ul. Szosa Chełmińska 177 – 181, 87 -100 Toruń ( z dopiskiem Inspektor Danych Osobowych).

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia, w przypadku realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa do czasu ich zrealizowania, a w przypadku przetwarzania z uwagi na uzasadniony interes Administratora do czasu istnienia tego interesu.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa.

W przypadku, gdy świadczenie usługi wymaga wyrażenia przez Państwa wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, niewyrażenie zgody powoduje, że nie będzie Państwo mogli skorzystać z danej usługi.

 

Mentor jako procesor

Mentor przetwarza dane osobowe nie tylko w wyniku otrzymania ich bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz często nie staje się administratorem przekazanych danych osobowych. Przetwarzanie danych przez Spółkę odbywa się niejednokrotnie w związku z wykonywaniem czynności brokerskich w zakresie umów ubezpieczeń grupowych przeznaczonych pracownikom Klienta brokerskiego lub innym osobom objętym takim ubezpieczeniem. Także inne umowy ubezpieczenia oraz inne usługi świadczone przez Mentora mogą wymagać przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w charakterze procesora lub podprocesora. Wielokrotnie Mentor nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, które otrzymuje w związku ze świadczeniem usług.

Klient lub Klient brokerski, a także inny kontrahent Mentora może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Spółce jako podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe w rozumieniu art. 28 RODO.  W takim przypadku zostanie zawarta umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Dlatego istotne jest, by zawsze nawiązując z nami współpracę, określić zasady przekazywania i późniejszego przetwarzania danych osobowych pomiędzy Mentorem a Klientem, Klientem brokerskim lub innymi osobami, z którymi Spółka pozostaje w relacjach biznesowych i innych relacjach partnerskich.

 

Pliki cookies

Strona internetowa – serwis mentor.pl wykorzystuje niewiele Cookies’ów. Nie wszystkie z niżej opisywanych są wykorzystywane. Jednak wraz ze zmianami na stronie, w tym co do dostępnych na niej funkcjonalności, zakres używanych Ciasteczek może ulegać modyfikacjom.

W zależności od funkcji Cookies dzielą się na następujące kategorie:  

 • Ciasteczka niezbędne z punktu widzenia technicznego, wymagane do wykonywania podstawowych funkcji przez stronę internetową.

 • Ciasteczka statystyczne umożliwiające zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający (zanonimizowani) zachowują się podczas wizyty na stronie internetowej.

 • Ciasteczka marketingowe mające na celu zastosowanie ukierunkowanych działań reklamowych
  w stosunku do Użytkowników strony.

W chwili wejścia z życie Polityki tj. 20.03.2021 r. używamy następujących cookies statystycznych:

 

 

Zmiany polityki prywatności

Dbając o przejrzystość komunikatu przekazywanego Państwu w zakresie ochrony danych osobowych i wykorzystywania plików cookies, informujemy, że Polityka może ulegać zmianie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (mogącej wynikać z przepisów prawa lub woli Spółki co do ujęcia w Polityce nowych, pojawiających się kwestii).

Polityka obowiązuje od 29.03.2021 r. W przypadku ewentualnych zmian zawrzemy w Polityce także informację o dacie rozpoczęcia obowiązywania Polityki w nowym brzmieniu.

blisko Ciebie
Oddziały
i przedstawicielstwa

Bukareszt

Oddział Mentor S.A.
Ciprian Porumbescu 4 demisol
010651 sector 1 Bucharest
tel: +40 775 137 582
email: claudiu.ionescu@mentorbroker.ro

Bydgoszcz

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
tel: +48 52 321 48 03
tel2: 606 25 67 67
fax: +48 56 669 33 04
email: bydgoszcz@mentor.pl

Częstochowa

Oddział Mentor S.A.
Jagiellońska 1
42-216 Częstochowa
tel: +48 601 251 049
email: czestochowa@mentor.pl

Gdańsk

Oddział Mentor S.A.
Aleja Grunwaldzka 163
80-266 Gdańsk
tel: +48 887 043 188
email: gdansk@mentor.pl

Kalisz

Oddział Mentor S.A.
Al. Wolności 10/11
62-800 Kalisz
tel: +48 62 751 19 21
tel2: +48 887 042 876
email: kalisz@mentor.pl

Katowice

Oddział Mentor S.A.
Porcelanowa 19 (budynek A)
40-246 Katowice
tel: +48 32 730 22 19
tel2: +48 32 661 04 94
email: katowice@mentor.pl

Kraków

Oddział Mentor S.A.
Gertrudy 23/2
31-048 Kraków
tel: +48 12 661 90 30
tel2: +48 12 626 16 47
email: krakow@mentor.pl

Łódź

Oddział Mentor S.A.
Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
tel: +48 42 231 56 01
tel2: +48 725 258 810
email: lodz@mentor.pl

Lublin

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Pana Balcera 6 lok. 105
20-631 Lublin
tel: +48 81 533 39 32
email: lublin@mentor.pl

Poznań

Oddział Mentor S.A.
Ratajczaka 32/18
61-816 Poznań
tel: +48 61 842 71 84
tel2: +48 61 843 20 06
email: poznan@mentor.pl

Rzeszów

Oddział Mentor S.A.
Kwiatkowskiego 2B/17L
35-311 Rzeszów
tel: +48 17 283 94 20
tel2: +48 17 283 94 21
fax: +48 17 283 94 22
email: rzeszow@mentor.pl

Szczecin

Oddział Mentor S.A.
Marii Konopnickiej 18/1
71-150 Szczecin
tel: +48 91 489 13 41
tel2: +48 91 432 42 07
email: szczecin@mentor.pl

Ukraina

Spółka powiązana Mentor S.A.
Gorśkoji 5a
79018 Lwów, Ukraina
tel: +38 050 370 14 83
tel2: +48 609 690 111
fax: +38 032 237 47 17
email: ukraina@mentor.pl

Warszawa I

Oddział Mentor S.A.
Bukowińska 10 lok. 98
02-703 Warszawa
tel: +48 22 654 12 50
tel2: +48 22 654 12 51
email: warszawa@mentor.pl

Warszawa II

Oddział Mentor S.A.
Cybernetyki 13a
02-677 Warszawa
tel: +48 22 506 58 70
email: warszawa2@mentor.pl

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Ludwiki 4 lok A
01-226 Warszawa
tel: +48 22 627 37 65
tel2: +48 22 627 37 66
email: jkuziemska@kuziemscy.pl

Wrocław

Oddział Mentor S.A.
Krzycka 15a/9
53-019 Wrocław
tel: +48 609 611 352
tel2: +48 71 343 12 21
fax: +48 71 342 43 61
email: wroclaw@mentor.pl

Zielona Góra

Oddział Mentor S.A.
Pl. Pocztowy 11A, lok. 2
63-305 Zielona Góra
tel: +48 887 042 875
email: zielona.gora@mentor.pl
Centrala

Toruń

Mentor S.A.
Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel: +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04
email: mentor@mentor.pl

spotkajmy się
Biuro Handlowe

Jeśli uznacie Państwo, że warto poświęcić 60 minut na rozmowę z brokerem ubezpieczeniowym na temat realizacji kompleksowego programu ubezpieczeniowego w Państwa firmie, prosimy o kontakt telefoniczny lub email.

Dawid Dzagdsuren

Dawid Dzagdsuren
Specjalista ds. sprzedaży

tel. +48 56 669 32 86
kom. +48 601 619 239
e-mail: dawid.dzagdsuren@mentor.pl
Emil Kaszlewicz

Emil Kaszlewicz
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. +48 56 669 32 34
kom. +48 601 450 070
e-mail: emil.kaszlewicz@mentor.pl
Jakub Sarnowski

Jakub Sarnowski
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. +48 56 669 32 33
kom. +48 603 610 594
e-mail: jakub.sarnowski@mentor.pl
Cookies

Strona wykorzystuje cookies.

Korzystając z naszego Serwisu wyrażają Państwo zgodę na zapis i odczyt plików cookie poprzez zachowanie określonych ustawień w przeglądarce. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookie znajdą Państwo w Polityce Prywatności.