D&O i Ryzyka Finansowe
Dział Ubezpieczeń D&O, Cyber i Ryzyk Finansowych


Ubezpieczenia Cyber i D&O

W Mentor S.A. specjalizujemy się również w ubezpieczeniach nietypowych, takich jak ubezpieczenia członków władz od popełnionych błędów przy zarządzaniu i nadzorowaniu (D&O), ubezpieczenia od ataków hakerskich i ujawnienia danych osobowych (Cyber), ubezpieczenia od kradzieży dokonanej przez pracowników (sprzeniewierzenie), ubezpieczenia od roszczeń dotyczących wyemitowanych papierów wartościowych (POSI), ubezpieczenia od porwań i wymuszeń (K&R), ubezpieczenia od roszczeń popełnionych przy wykonywaniu zawodu specjalistycznego (PI) czy ubezpieczenia fuzji i przejęć (Warranty & Indemnity Insurance).

Nasze usługi w tej dziedzinie dedykujemy podmiotom gospodarczym operującym w różnych branżach, niezależnie od ich wielkości i formy prawnej. Dla naszych Klientów zaaranżowaliśmy polisy o łącznej wartości sumy ubezpieczenia prawie 500.000.000 EURO.

Co roku zapewniamy ochronę ubezpieczeniową dla kilkuset podmiotów z wielu branż i o różnej wielkości, w tym między innymi spółkom giełdowym zaliczanym do indeksu WIG 20.

usługi

 • Ubezpieczenia członków władz spółki – D&O
 • Ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych – Cyber
 • Ubezpieczenia sprzeniewierzenia pracowniczego - Crime
 • Ubezpieczenia emisji papierów wartościowych - POSI
 • Ubezpieczenia porwań i wymuszeń – K&R
 • Ubezpieczenia zawodowe specjalistów - PI
 • Ubezpieczenie fuzji i przejęć - W&I


oferta skierowana do

 • Zarządów spółek, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, szpitali – D&O
 • firm przetwarzających duże ilości danych osobowych (w tym m.in.: sklepy internetowe, administracja publiczna), podmiotów, których ciągłość działania zależy w dużym stopniu od dostępu zasobów cyfrowych/ elektronicznych - Cyber
 • firm zatrudniających dużą ilość pracowników, firmy produkcyjne - Crime
 • firm planujących emisję giełdową - POSI
 • firm wysyłających pracowników w niebezpieczne miejsca na świecie - K&R
 • firm IT, instytucji finansowych - PI

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Członków Władz Spółki - D&O

Spółki, spółdzielnie, szpitale, fundacje, stowarzyszenia i inne osoby prawne w obiegu gospodarczym zarządzane są przez osoby fizyczne, które ponoszą odpowiedzialność za to, w jaki sposób wykonują swoje obowiązki. Sprawowanie funkcji zarządczej lub nadzorczej to nie tylko prestiżowe stanowisko i możliwość oddziaływania na rzeczywistość, ale także liczne obowiązki, ogromna odpowiedzialność i duże ryzyko.

Na podstawie przepisów prawa członkowie władz ponoszą odpowiedzialność wobec podmiotu, w którym pełnią funkcję, za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu bądź umowy. Przepisy prawa przewidują szeroką odpowiedzialność zarządzających nie tylko wobec podmiotu, w którym pełnią funkcję, ale także w stosunku do osób trzecich. Unormowania regulujące odpowiedzialność osób zarządzających znajdują się między innymi w kodeksie spółek handlowych, kodeksie karnym, kodeksie cywilnym, prawie upadłościowym, ordynacji podatkowej, prawie spółdzielczym i innych licznych aktach prawnych normujących funkcjonowanie poszczególnych podmiotów prowadzących działalność w różnych obszarach gospodarczych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki (D&O) chroni ubezpieczonych przed skierowanym do nich roszczeniem z tytułu nieprawidłowych działań wynikających z wykonywania funkcji zarządczej lub nadzorczej. W razie wniesionego roszczenia, polisa pokrywa w pierwszej kolejności koszty obrony prawnej przed roszczeniem, a jeżeli dojdzie do rozstrzygnięcia sprawy - obejmie zasądzone odszkodowanie na mocy wyroku sądu lub zawartą ugodę między stronami. Ubezpieczenie chroni zarówno przed roszczeniami cywilnymi, jak i postępowaniami karnymi, administracyjnymi, dotyczącymi upadłości, zapłaty zobowiązań publicznoprawnych, zobowiązań wobec wierzycieli, roszczeń dotyczących naruszenia praw pracowniczych i innymi.

Ubezpieczenia Ryzyk Cybernetycznych - Cyber

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych jest nazywane ubezpieczeniem mienia XXI wieku. Tak jak trudno wyobrazić sobie fabrykę, która nie ubezpiecza składników majątku od pożaru, tak powoli coraz trudniej wyobrazić sobie firmę działającą w przestrzeni wirtualnej, która nie ubezpiecza przetwarzanych danych, w tym danych osobowych.

Ransomware, phising, malware, wirusy, konie trojańskie - to nie wszystkie zagrożenia czyhające na pieniądze firm czy instytucji. Nie ma idealnych zabezpieczeń, a w rozgrywce z przestępcami zawsze jesteśmy o krok do tyłu.

Według specjalistów z branży zabezpieczeń IT, aby czuć się bezpiecznie, roczne wydatki przedsiębiorstwa powinny wynosić min. 2.000.000 PLN. Ile firm na to stać?

Wykupienie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie gwarantuje nam uniknięcia pożaru. Podobnie jest w przypadku ubezpieczenia CYBER. Nie minimalizujemy w ten sposób ryzyka. Ubezpieczenie jednak pozwala nam przenieść niekorzystne skutki incydentu cybernetycznego, w tym finansowe, na ubezpieczyciela. Dzięki takiemu transferowi ryzyka mamy szansę na zminimalizowanie szkód wynikających z faktycznie poniesionych strat i utraconych korzyści. Dodatkowo upubliczniona informacja o wycieku danych, czy paraliż firmy spowodowany incydentem cybernetycznym, może poważnie nadszarpnąć reputację przedsiębiorstwa i utratę zaufania.

Szczególnie dotkliwe kary za naruszenie przepisów ochrony danych osobowych przewiduje unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – nawet do 20.000.000 EUR lub 4% rocznego całkowitego światowego obrotu.

Ubezpieczenie CYBER to produkt hybrydowy, składający się z kilku segmentów.

W ramach oferowanego zakresu ochrony możemy uzyskać pokrycie kosztów:

 • obrony prawnej przed roszczeniami osób trzecich;
 • powiadomienia osób, których dane osobowe zostały ujawnione;
 • wynajęcia agencji PR w celu sanacji wizerunku i zarządzania incydentem;
 • specjalistów z zakresu IT:
  • jako bieżące wsparcie w trakcie incydentu oraz później;
  • odzyskania dostępu do systemu;
  • wykrycia dokąd trafiły i jak są wykorzystywane dane;
  • okupu za odblokowanie systemu (deszyfrację);
  • nałożonej na przedsiębiorstwo kary administracyjnej;
  • obsługi prawnej w postępowaniu prowadzonym przez UODO;
  • przerwy w prowadzonej działalności:
   • zwiększonych kosztów działalności,
   • utraconego zysku.

Ubezpieczenie Emisji Papierów Wartościowych - POSI

Jeszcze do niedawna wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych było postrzegane jako najatrakcyjniejsza forma pozyskania kapitału. Wpływało to na wiarygodność przedsiębiorstwa i jego pozytywny wizerunek. Rozwój rynków kapitałowych osiągnął niespotykaną dotąd skalę, co powodowało, że komercjalizowanie spółek zaczęło wiązać się nie tylko z prestiżem, ale również z dużymi zagrożeniami. Gdy euforia wygasa, inwestorzy szczególnie wnikliwie przyglądają się prospektom emisyjnym pod kątem ich planów, obietnic i inwestycji, po czym porównują je z uzyskanymi rezultatami.

Zdarza się, że wartość akcji w odniesieniu do pierwszego dnia notowań spada o kilkadziesiąt procent, dlatego błędy w prospekcie emisyjnym, na podstawie którego odbył się debiut, mogą być podstawą roszczeń o wyrównanie strat. Przypadki tego typu miały już miejsce na polskim rynku.

Co obejmuje ochrona?

Ochrona w podstawowym zakresie obejmuje:

 • zasądzone odszkodowania,
 • koszty naprawy wizerunku,
 • koszty awaryjne,
 • koszty postępowania kontrolnego,
 • koszty postępowania przygotowawczego.

Ubezpieczeniem można objąć emisję różnego rodzaju papierów wartościowych, również akcji niebędących przedmiotem obrotu giełdowego lub obligacji.

Kto jest objęty ochroną?

Jako ubezpieczonych można wskazać spółkę, osoby zarządzające spółką oraz osoby bezpośrednio odpowiedzialne za emisję papierów wartościowych i przygotowanie prospektu emisyjnego.

Umowa ubezpieczenia z reguły zawierana jest na kilkuletni okres ubezpieczenia. Ubezpieczenie może przewidywać ochronę zarówno w przypadku pierwszej oferty publicznej (IPO – Initial Public Offering), a także kolejnych ofert publicznych (SPO – Secondary Public Offering).

Polisa ubezpieczenia emisji papierów wartościowych stanowi kompleksową ochronę przed finansowo negatywnymi konsekwencjami roszczeń. Produkt można traktować jako doskonałe uzupełnienie ubezpieczenia D&O dla spółki, która podejmuje decyzję o publicznej emisji papierów wartościowych.

Ubezpieczenie ryzyka sprzeniewierzenia pracowniczego - crime

Doświadczenia wielu przedsiębiorców wskazują, że w toku prowadzenia działalności gospodarczej ich firmy doznały uszczerbku wskutek nieuczciwych praktyk ze strony swoich pracowników. Majątek firmowy nierzadko staje się pokusą do polepszenia swojego statusu materialnego. Jak pokazują statystyki, jedynie kilkanaście procent straconych kwot w wyniku sprzeniewierzenia udało się z powrotem odzyskać. Takie sytuacje mogą poważnie nadszarpnąć budżet każdego przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że nawet najostrzejsze regulacje wewnętrzne pracodawcy nie są w stanie zapewnić pełnego bezpieczeństwa na wypadek nieuczciwości osób ze „środka” organizacji.

Naprzeciw oczekiwaniom firm obawiających się kradzieży ze strony pracowników wychodzą ubezpieczyciele, proponując zawarcie polisy ryzyka sprzeniewierzenia. Opisywany produkt chroni przedsiębiorców przed konsekwencjami nieuczciwości pracowników, transferując ryzyko negatywnych skutków ich nieuczciwego działania na zakład ubezpieczeń.

Zdarzenia, których skutki może pokryć polisa:

 • kradzież mienia,
 • wykorzystanie majątku firmy w celach prywatnych,
 • fałszerstwo,
 • przestępstwo komputerowe,
 • podrobienie,
 • oszustwo inżynierii społecznej (podszywanie się).

Inżynieria społeczna

Szczególnie istotnym zakresem ubezpieczenia jest tak zwana inżynieria społeczna (oszustwa socjotechniczne). Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w tym aspekcie sytuacje, kiedy przestępcy podszywają się na przykład pod osobę zarządzającą i dokonują manipulacji pracownika, przekonując go do udzielenia dostępu bądź przekazania środków pieniężnych na podstawione konta. Dzięki takiemu rozszerzeniu ochrony, polisy crime stanowią odpowiedź na coraz dotkliwsze oszustwa osób podszywających się pod osoby zarządzające.

Dla kogo polisa?

Adresatem polisy może być każde przedsiębiorstwo, które w toku swojej działalności narażone jest na kradzież mienia, wartości pieniężnych czy inne wskazane powyżej ryzyka.

Odpowiedzialność Profesjonalisty - PI

Ubezpieczenia zawodowe

Z uwagi na szczególny charakter prowadzonej działalności, wiele firm narażonych jest na ryzyko podnoszenia wobec nich roszczeń wynikających ze świadczenia usług profesjonalnych. Rynek ubezpieczeń przewiduje ochronę na wypadek tego typu zdarzeń - ubezpieczenie zawodowe.

Podstawą roszczeń do firm świadczących usługi profesjonalne może być:

 • naruszenie zobowiązania,
 • nieprawidłowe działanie stworzonej aplikacji, programu, usługi
 • nieumyślne naruszenie prywatności, poufności, zasad uczciwej konkurencji czy dóbr osobistych,
 • następstwa rażącego niedbalstwa,
 • odpowiedzialność za pracowników lub podwykonawców,
 • szkody wyrządzone kontrahentom, klientom i podwykonawcom.

Co pokryje polisa?

Ubezpieczenie obejmuje ochroną szkody wyrządzone osobom trzecim i pozostające w związku z wykonywaniem czynności zawodowych przez ubezpieczonego. Szkoda może wynikać z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

Ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony wynikające z roszczenia bazującego na odpowiedzialności zawodowej, koszty zasądzonego odszkodowania lub zawartej przez strony ugody. Dodatkowo objęte ubezpieczeniem mogą być koszty stawiennictwa sądowego, koszty zarządzania kryzysowego i koszty PR.

Warto zauważyć, że coraz częściej polisy odpowiedzialności zawodowej są wymagane w kontraktach zawieranych przez strony umowy o świadczenie usług. Jednocześnie są one potwierdzeniem rzetelności usługodawcy i mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia zawodowego?

Z ubezpieczenia zawodowego może skorzystać wiele przedsiębiorstw, jednakże szczególnie rekomendujemy je firmom informatycznym i instytucjom finansowym.

Ubezpieczenia od porwań i wymuszeń - K&R

Rokrocznie w Polsce notowanych jest od kilkunastu do kilkudziesięciu prób porwań motywowanych chęcią uzyskania przez przestępców okupu. Najczęściej celem ataku są osoby zamożne, w tym zarządzające firmami, właściciele przedsiębiorstw, a także członkowie ich rodzin. Ryzyko dotyczy także pracowników, których firmy wysyłają w zagraniczne delegacje, w tym także w niebezpieczne miejsca na świecie. Warto mieć na uwadze, że rynek ubezpieczeń oferuje polisę od porwań i okupu, które może pomóc zarządzać zdarzeniem oraz przenieść koszt okupu na zakład ubezpieczeń.

Kto może być objęty ochroną?

 • członkowie władz firmy, właściciele i ich rodziny,
 • pracownicy,
 • goście przebywający w obiektach spółki,
 • osoby bezpośrednio zaangażowane w negocjacje czy przekazanie okupu.

Co obejmuje polisa?

 • wartość zapłaconego okupu,
 • koszty ochrony,
 • koszty rehabilitacji,
 • wynagrodzenia negocjatorów,
 • nagroda dla informatora,
 • koszty konsultantów zarządzania kryzysowego,
 • koszty konsultantów do spraw Public Relations.

Warszawa

Mentor S.A.
ul. Cybernetyki 13a
02-677 Warszawa
tel. +48 22 506 58 70
www.mentor.pl
masz pytanie?
Adam Kujawiak
Dyrektor
+48 605 329 154
blisko Ciebie
Oddziały
i przedstawicielstwa

Bukareszt

Oddział Mentor S.A.
Ciprian Porumbescu 4 demisol
010651 sector 1 Bucharest
tel: +40 775 137 582
email: claudiu.ionescu@mentorbroker.ro

Bydgoszcz

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
tel: +48 52 321 48 03
tel2: 606 25 67 67
fax: +48 56 669 33 04
email: bydgoszcz@mentor.pl

Częstochowa

Oddział Mentor S.A.
Jagiellońska 1
42-216 Częstochowa
tel: +48 601 251 049
email: czestochowa@mentor.pl

Gdańsk

Oddział Mentor S.A.
Aleja Grunwaldzka 163
80-266 Gdańsk
tel: +48 887 043 188
email: gdansk@mentor.pl

Kalisz

Oddział Mentor S.A.
Al. Wolności 10/11
62-800 Kalisz
tel: +48 62 751 19 21
tel2: +48 887 042 876
email: kalisz@mentor.pl

Katowice

Oddział Mentor S.A.
Porcelanowa 19 (budynek A)
40-246 Katowice
tel: +48 32 730 22 19
tel2: +48 32 661 04 94
email: katowice@mentor.pl

Kraków

Oddział Mentor S.A.
Gertrudy 23/2
31-048 Kraków
tel: +48 12 661 90 30
tel2: +48 12 626 16 47
email: krakow@mentor.pl

Łódź

Oddział Mentor S.A.
Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
tel: +48 42 231 56 01
tel2: +48 725 258 810
email: lodz@mentor.pl

Lublin

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Pana Balcera 6 lok. 105
20-631 Lublin
tel: +48 81 533 39 32
email: lublin@mentor.pl

Poznań

Oddział Mentor S.A.
Ratajczaka 32/18
61-816 Poznań
tel: +48 61 842 71 84
tel2: +48 61 843 20 06
email: poznan@mentor.pl

Rzeszów

Oddział Mentor S.A.
Kwiatkowskiego 2B/17L
35-311 Rzeszów
tel: +48 17 283 94 20
tel2: +48 17 283 94 21
fax: +48 17 283 94 22
email: rzeszow@mentor.pl

Szczecin

Oddział Mentor S.A.
Marii Konopnickiej 18/1
71-150 Szczecin
tel: +48 91 489 13 41
tel2: +48 91 432 42 07
email: szczecin@mentor.pl

Ukraina

Spółka powiązana Mentor S.A.
Gorśkoji 5a
79018 Lwów, Ukraina
tel: +38 050 370 14 83
tel2: +48 609 690 111
fax: +38 032 237 47 17
email: ukraina@mentor.pl

Warszawa I

Oddział Mentor S.A.
Bukowińska 10 lok. 98
02-703 Warszawa
tel: +48 22 654 12 50
tel2: +48 22 654 12 51
email: warszawa@mentor.pl

Warszawa II

Oddział Mentor S.A.
Cybernetyki 13a
02-677 Warszawa
tel: +48 22 506 58 70
email: warszawa2@mentor.pl

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Ludwiki 4 lok A
01-226 Warszawa
tel: +48 22 627 37 65
tel2: +48 22 627 37 66
email: jkuziemska@kuziemscy.pl

Wrocław

Oddział Mentor S.A.
Krzycka 15a/9
53-019 Wrocław
tel: +48 609 611 352
tel2: +48 71 343 12 21
fax: +48 71 342 43 61
email: wroclaw@mentor.pl

Zielona Góra

Oddział Mentor S.A.
Pl. Pocztowy 11A, lok. 2
63-305 Zielona Góra
tel: +48 887 042 875
email: zielona.gora@mentor.pl
Centrala

Toruń

Mentor S.A.
Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel: +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04
email: mentor@mentor.pl
Cookies

Strona wykorzystuje cookies.

Korzystając z naszego Serwisu wyrażają Państwo zgodę na zapis i odczyt plików cookie poprzez zachowanie określonych ustawień w przeglądarce. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookie znajdą Państwo w Polityce Prywatności.