wróć do poprzedniej strony

Pierwsze w Polsce niezależne badanie dot. PPK

2021-06-22
Pierwsze w Polsce niezależne badanie dot. PPK

Mentor S.A. wraz z Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, przy wsparciu Business Centre Club, przeprowadził pierwsze w Polsce niezależne badanie naukowe – „Blaski i cienie Pracowniczych Planów Kapitałowych”, poświęcone postrzeganiu atrakcyjności i funkcjonowania PPK przez Pracodawców. Badaniem objęto blisko 500 firm i instytucji, które uruchomiły PPK.

Z analizy danych KNF wynika, że 76 procent rynku PPK skoncentrowane jest w 5 instytucjach finansowych, przy czym największy oferent PPK zarządza ponad jedną trzecią rynku mierzoną wartością aktywów.

Badanie pokazało, że wybór instytucji zarządzającej PPK Pracodawcy najczęściej przeprowadzali samodzielnie, bez udziału zewnętrznych konsultantów. Tak było w przypadku 56 procent ankietowanych podmiotów zatrudniających.

Pracodawcy pozytywnie ocenili udział i zaangażowanie strony społecznej w procesie wyboru instytucji. Zaledwie 8 procent Pracodawców wskazało, że strona społeczna komplikowała lub utrudniała proces wyboru instytucji zarządzającej.

Respondenci wskazali, iż przy wyborze instytucji zarządzającej kierowali się przede wszystkim "twardymi" kryteriami, takimi jak wyniki inwestycyjne i koszty zarządzania.

W relacji na linii Pracodawca-instytucja finansowa wskazano, że znaczna część Pracodawców dobrze lub bardzo dobrze ocenia wdrożenie PPK przez wybrane instytucje, w tym: materiały informacyjne i szkolenia dla pracowników oraz służb kadrowo-płacowych Pracodawcy. Z drugiej strony wyniki badania pokazują, że wdrożenie PPK było wyzwaniem dla samych Pracodawców, a największe problemy przysporzyła interpretacja (niejednoznacznych) przepisów ustawy, wybór instytucji zarządzającej i koszty związane z wdrożeniem PPK.

Według badanych niezbędne jest także uproszczenie prawa i spójność interpretacyjna przepisów. Zmiany są konieczne z uwagi na wyraźny spadek zainteresowania PPK wśród zatrudnionych w firmach i instytucjach wchodzących do systemu na II, III i IV etapie.

„Od stycznia 2020 r. wszystkie instytucje zarządzające wypracowały zysk dla uczestników PPK. Co interesujące, pandemia koronawirusa jedynie krótkoterminowo wpłynęła na stopy zwrotu, a ostatnie miesiące przyniosły stabilizację wyników inwestycyjnych. Obecnie w PPK jest niespełna 5 mld złotych. Wartym podkreślenia jest fakt, że 56% łącznej wartości zgromadzonych aktywów została ulokowana w funduszach dedykowanych osobom w wieku od 34 do 48 lat. Można przypuszczać, że wynika to z faktu, iż ten przedział wiekowy reprezentuje najliczniejszą populację wśród uczestników lub jest to najlepiej zarabiająca grupa uczestników.” - podkreśla Adrian Troczyński – Z-ca Dyrektora Biura Programów Emerytalnych i Kapitałowych Mentor S.A.

„PPK powoli staje się elementem codzienności Pracodawców, którzy choć wskazują, iż jest dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia budowania kapitału na przyszłą emeryturę, to nie widzą swojej roli w tym. Tylko 17% badanych wskazuje, że PPK realizuje ich cele. To podejście być może uzasadnia bierną postawę jaką przyjęli Pracodawcy i wyjaśnia dlaczego tak niewielki odsetek spośród nich negocjował zapisy umowy o zarządzanie PPK” - komentuje badania Dorota Dula - Dyrektor Biura Programów Emerytalnych i Kapitałowych Mentor S.A. i ekspert BCC.

Doktor Kamila Bielawska z Katedry Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, analizując odpowiedzi Pracodawców dotyczące partycypacji w PPK ich pracowników wskazała, że aż 40% oceniło, iż dotychczasowe doświadczenia ich pracowników z rynkiem finansowym miały negatywny wpływ na poziom partycypacji w PPK. Rzadziej jako negatywny czynnik wskazywano opinię znajomych i rodziny czy sytuację osobistą pracownika. Natomiast pozytywnie w kontekście partycypacji oceniono kampanię informacyjną w mediach oraz dopłaty do PPK ze strony państwa i pracodawców. Brak gwarancji wysokości wpłaconych środków oraz obawa o ich prywatność wskazywane były przez Pracodawców jako czynniki mające negatywny wpływ na poziom partycypacji. Wyobrażenie sobie możliwości poniesienia straty zwłaszcza środków, które odprowadzamy z własnego wynagrodzenia, jest trudne do zaakceptowania dla wielu osób. Wprowadzenie gwarancji zwrotu co najmniej wpłaconego kapitału mogłoby mieć pozytywny wpływ na zwiększenie partycypacji w PPK. Dla osób z ekstremalną awersją do ryzyka inwestycyjnego Pani doktor Bielawska dostrzega możliwość wprowadzenia dodatkowej formy funduszu, który oferowałby ochronę wpłaconego kapitału. Mimo, że takie rozwiązanie powodowałoby, że stopy zwrotu mogłyby być niższe, to jest to kwestia nad którą warto byłoby się zastanowić.

Pracodawcy zdecydowanie dobrze oceniają narzędzia propagujące PPK i które mogą mieć wpływ na decyzję pracownika – dotyczy to zarówno narzędzi PFR, jak i wsparcia ze strony instytucji.

Doktor hab. Joanna Ratajczak z Katedry Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podsumowując swoje wystąpienie zwróciła uwagę, że trudności przysporzyła Pracodawcom interpretacja niejasnych przepisów prawa. Ponad 40 procent respondentów mówi o tym jako o największej przeszkodzie. Dwie trzecie Pracodawców wykorzystywało w kampanii informacyjnej materiały drukowane, webinaria, mailing oraz blisko połowa intranet. W opinii Pracodawców najistotniejszą rolę w wyborze instytucji zarządzającej odgrywał pracownik, następnie Pracodawca, a dopiero na trzecim miejscu doradca.

Doktor hab. Krzysztof Łyskawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zwracał uwagę na fakt, że kilka prostych działań mogłoby zwiększyć zainteresowanie Pracodawców PPK. Chodzi m.in. o możliwość czasowego zawieszenia wpłat po stronie podmiotów zatrudniających w przypadku kłopotów finansowych, ujednolicenie terminów zgłaszania pracowników czy dokonywania przelewów i transferów. Ważnym aspektem jest również fakt, że 22 procent respondentów widzi potrzebę wprowadzenia dodatkowego benefitu emerytalnego poza PPK – „Jest to dla nas wskazówka, że takie rozwiązania powinny się pojawiać”.

Iwona Glamowska – zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy podkreślała, że dotychczas prowadzone kontrole potwierdzają dostateczną świadomość podmiotów, co do zasad wyboru i realizacji obowiązków zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK. W trakcie kontroli, pracodawcy kierowali liczne zapytania dotyczące przepisów ustawy. Poza udzielaniem porad inspektorzy nie mieli podstaw do stosowania sankcji w postaci postępowania w sprawach o wykroczenia.

Izabela Tomczyk - Wicedyrektor Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podkreśliła, że według prognoz średnia długość trwania życia znacząco się wydłuża – w roku 2080 prognozuje się, że wyniesie ona w przypadku kobiet ponad 90 lat, a w przypadku mężczyzn niemal 86 lat. Różnica między dalszym trwaniem życia kobiet i mężczyzn będzie się zmniejszać.

W horyzoncie prognozy do 2080 roku liczba ludności zmniejszy się o 8 mln, czyli o 21%, jednak przede wszystkim zmieni się struktura ludności – przybędzie osób w wieku poprodukcyjnym, a ubędzie w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, przy czym największy spadek będziemy obserwować w przypadku osób w wieku produkcyjnym - o prawie 36%.

Do 2060 roku liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 1000 osób w wieku produkcyjnym wzrośnie ponad dwukrotnie do 760 osób.

Już od 2036 r. na 1 osobę w wieku poprodukcyjnym przypadać będzie mniej niż 2 osoby w wieku produkcyjnym, obecnie są to 3 osoby w wieku produkcyjnym na 1 osobę w wieku poprodukcyjnym.

Wydłużające się w czasie średnie dalsze trwanie życia oznacza zmniejszanie wysokości emerytur.

Jednak opóźnienie przejścia na emeryturę zaledwie o rok powoduje wzrost wysokości świadczenia o ok. 4%, a o 5 lat to już ponad 20% w przypadku kobiet i niemal 25% w przypadku mężczyzn. Pomimo tego niewielka liczba osób decyduje się na opóźnianie przejście na emeryturę o więcej niż rok od ukończenia wieku emerytalnego.

Przy tym samym kapitale emerytura kobiet przechodzących obecnie na emeryturę jest niższa od emerytury mężczyzn mniej więcej o 20%.

W przypadku osób zarabiających bardzo mało uzbierany kapitał emerytalny może nie wystarczyć nawet na wypłatę minimalnego świadczenia emerytalnego.

W najbliższych tygodniach powstanie specjalny raport oparty na danych przedstawionych podczas konferencji „Blaski i cienie Pracowniczych Planów Kapitałowych”.

blisko Ciebie
Oddziały
i przedstawicielstwa

Bydgoszcz

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
tel: +48 52 321 48 03
tel2: 606 25 67 67
fax: +48 56 669 33 04
email: bydgoszcz@mentor.pl

Katowice

Oddział Mentor S.A.
Porcelanowa 19 (budynek A)
40-246 Katowice
tel: +48 32 730 22 19
tel2: +48 32 661 04 94
email: katowice@mentor.pl

Kraków

Oddział Mentor S.A.
Gertrudy 23/2
31-048 Kraków
tel: +48 12 661 90 30
tel2: +48 12 626 16 47
email: krakow@mentor.pl

Łódź

Oddział Mentor S.A.
Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
tel: +48 42 231 56 01
tel2: +48 725 202 420
email: lodz@mentor.pl

Lublin

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Pana Balcera 6 lok. 105
20-631 Lublin
tel: +48 81 533 39 32
email: lublin@mentor.pl

Poznań

Oddział Mentor S.A.
Ratajczaka 32/18
61-816 Poznań
tel: +48 61 842 71 84
tel2: +48 61 843 20 06
email: poznan@mentor.pl

Rzeszów

Oddział Mentor S.A.
Kwiatkowskiego 2B/17L
35-311 Rzeszów
tel: +48 17 283 94 20
tel2: +48 17 283 94 21
fax: +48 17 283 94 22
email: rzeszow@mentor.pl

Szczecin

Oddział Mentor S.A.
Marii Konopnickiej 18/1
71-150 Szczecin
tel: +48 91 489 13 41
tel2: +48 91 432 42 07
email: szczecin@mentor.pl

Ukraina

Spółka powiązana Mentor S.A.
Gorśkoji 5a
79018 Lwów, Ukraina
tel: +38 050 370 14 83
tel2: +48 609 690 111
fax: +38 032 237 47 17
email: ukraina@mentor.pl

Warszawa I

Oddział Mentor S.A.
Bukowińska 10 lok. 98
02-703 Warszawa
tel: +48 22 654 12 50
fax: +48 22 654 12 49
email: warszawa1@mentor.pl

Warszawa II

Oddział Mentor S.A.
Cybernetyki 13a
02-677 Warszawa
tel: +48 22 506 58 70
email: warszawa2@mentor.pl

Przedstawicielstwo Mentor S.A.
Ludwiki 4 lok A
01-226 Warszawa
tel: +48 22 627 37 65
tel2: +48 22 627 37 66
email: jkuziemska@kuziemscy.pl

Wrocław

Oddział Mentor S.A.
Krzycka 15a/9
53-019 Wrocław
tel: +48 609 611 352
tel2: +48 71 343 12 21
fax: +48 71 342 43 61
email: wroclaw@mentor.pl
Centrala

Toruń

Mentor S.A.
Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel: +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04
email: mentor@mentor.pl

spotkajmy się
Biuro Handlowe

Jeśli uznacie Państwo, że warto poświęcić 60 minut na rozmowę z brokerem ubezpieczeniowym na temat realizacji kompleksowego programu ubezpieczeniowego w Państwa firmie, prosimy o kontakt telefoniczny lub email.

Katarzyna Bojakowska

Katarzyna Bojakowska
Koordynator Biura Handlowego

tel. +48 56 669 32 37
e-mail: katarzyna.bojakowska@mentor.pl
Emil Kaszlewicz

Emil Kaszlewicz
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. +48 56 669 32 34
kom. +48 601 450 070
e-mail: emil.kaszlewicz@mentor.pl
Julia Grabowska

Julia Grabowska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. +48 56 669 32 19
kom. +48 607 740 421
e-mail: julia.grabowska@mentor.pl
Jakub Sarnowski

Jakub Sarnowski
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. +48 56 669 32 33
kom. +48 603 610 594
e-mail: jakub.sarnowski@mentor.pl