USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA OC SZKÓD W ŚRODOWISKU –CELOWY ZWIĄZEK GMIN R-XXI – NA LATA 2020/2021

Usługa w zakresie ubezpieczenia OC szkód w środowisku Ubezpieczenie OC zabezpieczenia roszczeń zgodnie z art. 48a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701 z późn. zm.) - Celowy Związek Gmin R-XXI - na lata 2020/2021

 

pliki do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania 26.02.2020r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu 18.02.2020

SIWZ

 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - część niejawna 

 

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

 

Załącznik nr 6 - Charakterystyka obiektów - część niejawna 

 

Załącznik nr 7 - Statut

Załącznik nr 8 - Decyzja - zezwolenie na zbieranie odpadów w Stacji Przeładunkowej Odpadów w Mielenku Drawskim

 

Załącznik nr 9 - Decyzja – zezwolenie na zbieranie odpadów w Stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy gmina Kamień Pomorski

 

Załącznik nr 10 - Decyzja – zezwolenie na zbieranie odpadów w Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu gmina Świnoujście

 

Załącznik nr 11 - Pozwolenie zintegrowane – Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w miejscowości Słajsino, gmina Nowogard

 

Załącznik nr 12 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 13 - Wniosek o przesłanie informacji o charakterze poufnym

 

Załącznik nr 14 - Operaty - część niejawna 

 

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2020, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl