UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

W ramach ubezpieczeń majątkowych funkcjonują dwa główne biura:

 

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej rozróżnia dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe w tym m.in. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W ramach ubezpieczeń majątkowych ubezpieczyć możemy przykładowo: budynki i budowle wraz z wyposażeniem, maszyny, urządzenia, surowce, towary, wyprodukowane przedmioty, uprawy, produkty rolne, dzieła sztuki, środki płatnicze, papiery wartościowe, biżuterię, jachty, samoloty, statki, łodzie, pojazdy. Natomiast ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej chronią nas w przypadku, gdy wyrządzimy komuś szkodę i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia.

Klienci Mentor S.A. zawsze mają pewność, że z naszą pomocą prawidłowo ulokują trudne ryzyka, a wykwalifikowani brokerzy będą czuwać nad poprawnym funkcjonowaniem ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres współpracy.

Nasi pracownicy zapewniają przygotowanie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej nawet najbardziej wymagającym Klientom.

Mentor S.A. dzięki długoletniemu doświadczeniu w branży brokerskiej gwarantuje dokładne rozpoznanie rynku ubezpieczeniowego, w tym sytuacji finansowej ubezpieczycieli, oferowanych produktów i ich jakości oraz zmian na rynku (np. przepisów prawa, wielkości ryzyka naszych Klientów, polityki zakładów ubezpieczeń).

Skala i wszechstronność naszej działalności wzbogaciły nas o rozległą wiedzę na temat poziomu oferowanych przez ubezpieczycieli składek oraz akceptowanych przez nich rozwiązań. Fakt ten bardzo korzystnie wpływa na efektywne negocjacje zakresu ubezpieczeń, jak również na negocjacje cenowe.

Rozpoznanie ryzyk, czyli analiza zagrożeń


Chcąc zapewnić naszym Klientom odpowiednią ochronę ubezpieczeniową i przygotować program ubezpieczeniowy dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa, bardzo dużą wagę przywiązujemy do analizy zagrożeń związanych z działalnością firmy. Celem, jaki sobie stawiamy jest określenie, jakiego rodzaju wewnętrzne i zewnętrzne zdarzenia mogą być przyczyną szkody. Przeprowadzana przez specjalistów Mentor S.A. analiza zagrożeń o charakterze losowym (np. pożar, powódź czy zalanie) oraz możliwych zdarzeń o charakterze przestępczym (jak kradzież z włamaniem, rabunek mienia), rozszerzona o przegląd istniejących w firmie systemów bezpieczeństwa, zabezpieczeń prawnych, organizacyjnych i technicznych, a także o historię szkodową majątku, daje nam podstawy do opracowania założeń programu ubezpieczeniowego.

Konstruowanie programu ubezpieczeniowego

Opracowując program ubezpieczeniowy, zawsze kierujemy się konkretnymi przesłankami wynikającymi z analizy ryzyka, ze specyfiki działalności oraz indywidualnych potrzeb Klienta.
Jeśli wymaga tego sytuacja, proponujemy zmiany i modyfikację obowiązujących zapisów ubezpieczeniowych, np. objęcie ochroną nowych ryzyk, zmianę sum ubezpieczenia, zwiększenie limitu odpowiedzialności na zdarzenie.

Nie każde zdarzenie należy ubezpieczyć. Ważne, aby ubezpieczone były te, których zaistnienie może zachwiać działalność przedsiębiorstwa (zdarzenia katastroficzne, szkody w newralgicznych punktach prowadzonej działalności itp.). Stworzone przez nas programy pozwalają na odbudowanie majątku i wznowienie działalności w jak najszybszym terminie.

Wprowadzamy zapisy zmieniające treść ogólnych warunków ubezpieczenia, tak aby wyeliminować postanowienia niekorzystne z punktu widzenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, przyszłej likwidacji szkód, usprawnienia obsługi ubezpieczeniowej oraz wypłaty odszkodowań.

Najistotniejsze kwestie to m.in.:

  • zapewnienie ochrony dla szkód wynikłych z rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej pracowników (klauzula reprezentantów),
  • zapewnienie wypłaty odszkodowania w możliwie najwyższej kwocie, bez stosowania proporcji, potrąceń amortyzacyjnych, itp. (klauzula likwidacyjna),
  • zagwarantowanie ochrony dla nowo nabywanego mienia (klauzula automatycznego pokrycia),
  • zwrot części składki w przypadku niskiej szkodowości (klauzula udziału w zysku),
  • zapewnienie ochrony dla istniejącego majątku podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych (klauzula prac budowlano-montażowych),
  • zapewnienie dodatkowych środków w przypadku niedoubezpieczenia (klauzula wyrównania sum ubezpieczenia, klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia),
  • klauzula pokrycia kosztów dodatkowych, powstałych w związku z zaistniałą szkodą.

Dokładamy wszelkich starań, aby przygotowany przez nas program najpełniej chronił majątek naszych Klientów, automatycznie ubezpieczał wszelkie dokonywane inwestycje i zakupy oraz upraszczał obsługę ubezpieczeniową.

Rekomendacja

Mentor S.A. jest pośrednikiem niezależnym od zakładu ubezpieczeń i istotą naszej działalności brokerskiej jest pośredniczenie przy zawieraniu umów na rzecz ubezpieczającego lub też zawieraniu ich w imieniu ubezpieczającego. Po stworzeniu dostosowanego do potrzeb Klienta programu ubezpieczeniowego jesteśmy odpowiedzialni za zebranie ofert ubezpieczeniowych, przeprowadzenie negocjacji z wybranymi zakładami ubezpieczeń, porównanie ostatecznych ofert ubezpieczycieli oraz sporządzenie rekomendacji oferty określonego zakładu ubezpieczeń, który naszym zdaniem przedstawił najkorzystniejszą propozycję dla Klienta. Rekomendacja taka poparta jest przeprowadzoną wcześniej bardzo szczegółową analizą otrzymanych ofert.

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja

Mentor S.A. dzięki długoletniemu doświadczeniu w branży brokerskiej gwarantuje dokładne rozpoznanie rynku ubezpieczeniowego, w tym sytuacji finansowej ubezpieczycieli, oferowanych produktów i ich jakości oraz zmian na rynku (np. przepisów prawa, wielkości ryzyka naszych Klientów, polityki zakładów ubezpieczeń).

Skala i wszechstronność naszej działalności wzbogaciły nas o rozległą wiedzę na temat poziomu oferowanych przez ubezpieczycieli składek oraz akceptowanych przez nich rozwiązań. Fakt ten bardzo korzystnie wpływa na efektywne negocjacje zakresu ubezpieczeń, jak również na negocjacje cenowe.

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl