REKOMENDACJE
TELEWIZJA POLSKA S.A.

"Mając na względzie wysoki poziom profesjonalizmu firmy Mentor S.A. oraz jej doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych, możemy zarekomendować ją jako partnera do kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej innym podmiotom w obrocie gospodarczym kraju"

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

"W 1999 roku Państwowa Straż Pożarna podjęła współpracę z firmą brokerską Mentor S.A. z Torunia (...) Obecnie dzięki zapisom w umowach, oprócz kompleksowej ochrony majątku i życia strażaków, otrzymano zwrot części składki w postaci dywidendy, która zasila nasz fundusz pomocowy (dla poszkodowanych ratowników i ich rodzin)"

ZRZESZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH w POLSCE

"(...) w wyniku przeprowadzonych rokowań uzyskano ponad standardowe warunki ubezpieczenia, uwzględniające zagrożenia związane z działalnością transportową. (...) Specjalistyczne doradztwo i fachowa pomoc przy opracowaniu optymalnych warunków ubezpieczenia potwierdza wysoki poziom profesjonalizmu (...)"

FABRYKA LIN I DRUTÓW DRUMET

"(...) firma Mentor S.A. (...) jako profesjonalista jest bardzo pomocna w kształtowaniu polityki ubezpieczeniowej naszej firmy. Przygotowany przez Mentor S.A. program ubezpieczeniowy uwzględnia specyficzne potrzeby naszej firmy, obejmujące różne rodzaje ryzyk, zakłada ciekawe rozwiązania i wprowadza zapisy odbiegające od standardowych warunków ubezpieczeń. Jednocześnie wynegocjowano przy tym atrakcyjny poziom składek ubezpieczeniowych (...)"

DROSED S.A.

"Zarządzanie ryzykiem przez specjalistów z Mentor S.A. daje nam poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, iż możemy w każdej chwili liczyć na szybką i profesjonalną pomoc (...)"

GMINA-MIASTO GRUDZIĄDZ

"Profesjonalizm firmy Mentor S.A. dał nam duże poczucie bezpieczeństwa przy organizowaniu trudnego przetargu w zakresie ubezpieczenia majątkowego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Straży Miejskiej oraz publicznych placówek oświatowo-wychowawczych (...)"

LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w LUBLINIE

"Na uwagę zasługuje wysoki poziom serwisu obsługowego świadczonego przez Mentor S.A., na który składają się przede wszystkim: dokonywanie miesięcznych rozliczeń składek ubezpieczeniowych, prowadzenie szkoleń z zakresu funkcjonujących programów i ich obsługi oraz pomoc w realizacji wynikających z umów świadczeń (...)"

PRZEDSIĘBIORSTWO WIDOWISKOWO-SPORTOWE SPODEK Sp. z o.o.

"Pracownicy spółki Mentor S.A. wyróżniają się profesjonalizmem, solidnością i odpowiedzialnością (...)"

STAROSTWO POWIATOWE w TORUNIU

"Prowadzone przez specjalistów z "Mentora" zarządzanie ryzykiem daje nam poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, iż możemy w każdej chwili liczyć na szybką i profesjonalną pomoc (...)"

PORT GDYNIA S.A.

"Spółka Mentor przygotowała program grupowego ubezpieczenia pracowniczego dla pracowników Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. uwzględniając różne oczekiwania i preferencje pracowników, a następnie skuteczne wynegocjowała warunki ubezpieczenia. Pragniemy podkreślić zaangażowanie brokerów (...), ich rzetelność i fachowość. (...)"

RADIO MUZYKA FAKTY Sp. z o.o.

"(...) opracowany kompleksowy program ubezpieczeniowy jest dostosowany do specyfiki działalności
i potrzeb Radia RMF FM oraz innych spółek Holdingu FM. (...) Współpraca daje nam poczucie bezpieczeństwa i dowodzi, że możemy zawsze liczyć na szybką i profesjonalną pomoc. (...)"

BACKER OBR Sp. z o.o.

"Z zadowoleniem stwierdzamy, iż połączone działania firmy Mentor S.A. oraz firmy AssuransSelector AB(Szwecja), obsługującej naszego głównego udziałowca - NIBE Industrier AG, pozwoliły na dopasowanie światowego programu ubezpieczeń do naszych specyficznych potrzeb i warunków . Wprowadzony program ochrony obok dostosowania do charakteru naszej działalności zakresu ubezpieczenia zakłada również korzystne warunki finansowe (...)"

ANWIL S.A.

"W trakcie obowiązywania polis ubezpieczeniowych przedstawiciele Firmy Mentor S.A. wykazują dużą aktywność w zakresie bieżącego monitorowania ryzyka ubezpieczeniowego swojego klienta, jak również czynnie uczestniczą w procesie likwidacji szkód. Bardzo pozytywnie oceniamy poziom merytorycznego przygotowania i profesjonalizm w zakresie bieżącej obsługi wdrożonego programu ubezpieczeniowego (...)"

AKADEMIA EKONOMICZNA w KRAKOWIE

"Specjalistyczna wiedza, profesjonalizm oraz doświadczenie Brokera umożliwiły nam wybór najkorzystniejszej oferty Pracowniczego Programu Emerytalnego. Uzyskane w procesie negocjacji rozwiązania, znacznie odbiegają od standardowych propozycji oferowanych przez ubezpieczycieli (...)"

IZBA CELNA w GDYNI

"Zawierane umowy ubezpieczenia w znacznym stopniu odbiegają od standardowych warunków ubezpieczenia oferowanych przez Zakłady Ubezpieczeń . Istotnym elementem współpracy jest pomoc
i doradztwo w procesie likwidacji szkód. Broker wniósł także duży wkład w początkowym etapie współpracy , w czasie prac nad przygotowaniem procedury przetargowej (...)"

RUCH S.A.

"Dzięki fachowej pomocy Mentor S.A. wynegocjowane zostały ponad standardowe warunki programu, zarówno w części ochronnej jak i kapitałowej. Specjalistyczna wiedza oraz doświadczenie brokera pozwoliły nam na szybkie i sprawne przeprowadzenie procedury związanej z zawarciem umowy zakładowej oraz umowy z instytucją zarządzającą środkami w ramach PPE (...)"

IZBA CELNA w TORUNIU

"Nasza współpraca od początku przebiegała w sposób nie budzący zastrzeżeń. Mentor S.A. zagwarantował kompleksową obsługę ubezpieczeniową, przy zachowaniu wysokiego poziomu fachowości. Firma potrafiła przygotować program ubezpieczeniowy uwzględniający specyficzne potrzeby naszej jednostki. Pomoc przy organizowaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych okazała się bezcenna (...)"

KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN w KLECZEWIE

"Mentor S.A. realizuje dla Kopalni zadania z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego obejmujące całokształt czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Kopalni (...)"

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW ZARZĄD GŁÓWNY

"O atrakcyjności opracowanego programu ubezpieczeniowego świadczy fakt, iż objętych jest nim obecnie ponad 100 tys. funkcjonariuszy i pracowników Policji. Nieocenioną pomocą w codziennych sprawach ubezpieczeniowych policjantów jest sprawowana przez brokera bieżąca obsługa programu. W jej ramach powołano Dział Obsługi Programu Policja 2001 zajmujący się pełnym serwisem ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonych, w ramach którego mieszczą się przede wszystkim: informowanie o zakresie ubezpieczenia oraz podejmowanie mediacji w sprawach spornych z ubezpieczycielem (...)"

AKADEMIA BYDGOSKA im. KAZIMIEZA WIELKIEGO

"Broker wnosi duży wkład w przygotowanie procedur przetargowych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, jak i wdrażanie umów ubezpieczenia, które znacząco odbiegają od standardowych warunków (...) i pozwalają jednocześnie na znaczne zmniejszenie kosztów związanych z ubezpieczeniami majątkowymi. Mentor S.A. jest również autorem pakietu ubezpieczeń dla naszych pracowników. Wynegocjowane w naszym imieniu warunki ubezpieczeń pracowniczych zapewniają szeroki zakres świadczeń związanych z życiem i zdrowiem pracowników i ich rodzin (...)"

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

"Wysoko oceniam współpracę z brokerami Państwa firmy, którzy wykazują się zarówno w trakcie wcześniejszej, jak i obecnej działalności, wysokim profesjonalizmem, fachowością i umiejętnościami negocjacyjnymi (...)"

INOWROCŁAWSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE SODA MĄTWY S.A.

"W 2004 roku rozszerzyliśmy współpracę z Mentor S.A. o ubezpieczenia majątkowe. Biuro Ubezpieczeń Majątkowych Mentor S.A. przygotowało profesjonalny program ubezpieczeniowy
i wynegocjowało warunki ubezpieczenia zdecydowanie korzystniejsze od dotychczas posiadanej przez nas ochrony (...)"

SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOBUSOWE "DĄBIE" Sp. z o.o.

"Tworzone programy ubezpieczeniowe dostosowane są do naszych potrzeb i specyfiki prowadzonej przez nas działalności, warunkami szczególnymi daleko odbiegają od standardów proponowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe (...)"

DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

"W naszej złożonej strukturze organizacyjnej, obejmującej zasięgiem cała Polskę, z powodzeniem wdrożono program ubezpieczeniowy dający funkcjonariuszom Służby Więziennej poczucie bezpieczeństwa w czasie pełnienia ich odpowiedzialnej i często związanej z dużym ryzykiem służby (...)"

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w TORUNIU

"Zawierane w naszym imieniu umowy ubezpieczenia odbiegają swą treścią w znacznym stopniu od ogólnych warunków proponowanych przez Zakłady Ubezpieczeń i są w pełni dostosowane do specyfiki prowadzonej przez naszą firmę działalności (...)"

SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOBUSOWE "KLONOWICA" Sp. z o.o.

"Specjalistyczne doradztwo i fachowa pomoc w zakresie zarządzania ryzykiem , oferowane przez Mentor S.A., pozwalają na korzystanie z optymalnych rozwiązań - maksymalne dostosowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej do naszych potrzeb, przy korzystnej wysokości płaconych składek (...)"

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE Sp. z o.o.

"Mając na uwadze nasze doświadczenia możemy rekomendować firmę Mentor S.A. jako skutecznego negocjatora oraz wiarygodnego partnera biznesowego w dziedzinie ubezpieczeń (...)"

KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240Inspektor Ochrony Danych


Reklamacja
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl