SPRZENIEWIERZENIE
Adam Kujawiak, Dyrektor ds Klientów Kluczowych
Adam Kujawiak, Dyrektor ds Klientów Kluczowych

Podstawą relacji między pracodawcą a pracownikiem jest wzajemne zaufanie. Osobom zatrudnionym, pracodawcy powierzają nie rzadko znaczny majątek. Często pozwalają decydować w ważnych kwestiach finansowych, pozostawiając swobodę działania.

Niestety wieloletni staż i pozytywna opinia o pracowniku w firmie nie zawsze eliminują niebezpieczeństwo nadużyć z jego strony. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami wysokie straty, zagrażające kapitałowi i płynności finansowej spółki, bardzo często są skutkiem przestępstw gospodarczych popełnianych przez pracowników właśnie z długim stażem pracy i ugruntowaną pozycją w firmie, bowiem to oni właśnie są najlepiej zorientowani w obowiązujących procedurach kontrolnych, których istnienie wcale nie wyklucza wystąpienia szkody.

Coroczne raporty sporządzane przez firmy audytorskie i consultingowe szacują, iż blisko 90% polskich firm, bez względu na formę organizacyjno prawną oraz rodzaj wykonywanej przez siebie działalności, zetknęło się z nadużyciami pracowników. Jednorazowe straty ponoszone przez spółki z tytułu sprzeniewierzeń potrafią osiągnąć sumę setek tysięcy złotych. W jednym z krajów Unii Europejskiej, roczne koszty finansowe firm z tytułu nadużyć pracowników wyniosły 4 mld Euro. Mimo tych szokujących danych, polscy pracodawcy nie mają świadomości, iż tego rodzaju ryzyko może stanowić przedmiot ubezpieczenia.

Sprzeniewierzenie pracowników, bo o nim właśnie tutaj mowa, może przybrać formę:

  • Kradzieży mienia (w tym środków pieniężnych),
  • Wykorzystania majątku firmy w celach prywatnych,
  • Fałszerstwa (np. podrobienia lub przerobienia faktur, wyciągów bankowych, dokumentów zakupowych, zaopatrzeniowych, dostawczych),
  • Wyłudzenia,
  • Oszustwa komputerowego (np. nieautoryzowanych przelewów).

Ubezpieczenie od ryzyka sprzeniewierzenia pozwala przedsiębiorcy na zabezpieczenie nie tylko interesów własnych, ale i powierzonych mu aktywów klientów partnerów biznesowych przed skutkami nadużyć pracowników, które nie tylko powodują olbrzymie straty finansowe, ale i znacząco demoralizują kadrę pracowniczą. Mogą wywierać, także negatywny wpływ na istniejące lub przyszłe działania biznesowe i reputację firmy.

D&O - Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki

Ubezpieczenie emisji papierów wartościowych POSI

Odpowiedzialność profesjonalisty

Adam Kujawiak, Dyrektor ds Klientów Kluczowych
KONTAKT

Dział Ubezpieczeń D&O
i Ryzyk Finansowych


Adam Kujawiak
tel. +48 22 654 12 50

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl