UBEZPIECZENIE EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - POSI
Adam Kujawiak, Dyrektor ds Klientów Kluczowych
Adam Kujawiak, Dyrektor ds Klientów Kluczowych
Ubezpieczenie emisji papierów wartościowych - POSI  (Initial Public Offering)

Udane emisje i duża liczba debiutów giełdowych powodują, że na polskim rynku stale rośnie zainteresowanie spółek emisją papierów wartościowych (IPO Initia Public offering). Pojawienie się na Giełdzie Papierów Wartościowych może diametralnie wpłynąć na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Uzyskanie statusu spółki publicznej, wiąże się z ostrzeganiem spółki jako przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu a rynek publiczny oferuje doskonałe możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania, wzrostu wiarygodności, poprawy wizerunku oraz wypromowania firmy i jej produktów, co w przyszłości przekłada się na rzeczywisty zysk finansowy.

Liczne regulacje prawne, takie jak ustawa o ofercie publicznej czy rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz zasady ładu korporacyjnego, nakładają na osoby zaangażowane w przygotowanie prospektu emisyjnego szereg obowiązków, których niedochowanie grozi dotkliwą w skutkach odpowiedzialnością karną i cywilną, mogącą doprowadzić do wstrzymania lub wycofania emisji papierów wartościowych, przy okazji tworząc negatywny wizerunek spółki na rynku. Ryzyko wszczęcia postępowania w tym zakresie wzrosło po nowelizacji przepisów, umożliwiającej wnoszenie pozwów zbiorowych. Należy również zauważyć aktywne, w ostatnim czasie, wykorzystanie uprawnień kontrolnych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz skuteczne wspieranie ochrony interesów uczestników giełdy przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu publicznej emisji papierów wartościowych składa się z dwóch części. Obejmują one odpowiedzialność cywilną oraz ubezpieczenie kosztów dodatkowych. Chroni osoby odpowiedzialne za emisję (nie tylko spółkę i jej menadżerów, ale także wszystkie osoby biorące udział w opracowaniu prospektu) przed finansowymi skutkami wniesionych roszczeń, postępowań przygotowawczych, obrony i doradztwa prawnego, a nawet wydatków poniesionych na utrzymanie lub odzyskanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, nadszarpniętego na skutek nieprzewidzianych zdarzeń, którego mogą doprowadzić do opóźnienia, a nawet unieważnienia oferty publicznej. 

D&O - Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki

Ubezpieczenie sprzeniewierzenia szkód wyrządzonych przez pracowników

Odpowiedzialność profesjonalisty

Adam Kujawiak, Dyrektor ds Klientów Kluczowych
KONTAKT

Dział Ubezpieczeń D&O
i Ryzyk Finansowych


Adam Kujawiak
tel. +48 22 654 12 50

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl