BIURO UBEZPIECZEŃ MEDYCZNYCH
Rafał Biernacki, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych
Rafał Biernacki, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych
PROGRAM MedRisk

Szczegółowa charakterystyka programu MedRisk

MedRisk to program, który jest kolejnym krokiem w kierunku budowania w szpitalach mechanizmów zarządzania ryzykiem. Jest wdrażany w podmiotach leczniczych, które korzystają z usługi brokerskiej Mentor SA. Wpływa na cztery obszary działania szpitala:

1. Oszczędności finansowe:

 • obniżenie składki ubezpieczeniowej,
 • ochrona przed finansowymi skutkami roszczeń pacjentów,
 • zapobieganie karom nakładanym przez NFZ.

2. Podnoszenie jakości udzielanych świadczeń medycznych:

 • wsparcie procesów akredytacyjnych,
 • zestaw wzorcowych procedur zgodnych ze standardami Akredytacji,
 • stały kontakt z audytorami CMJ.

3. Wiedza personelu medycznego w zakresach formalno-prawnych:

 • program szkoleń prowadzonych przez doświadczonych pracowników naukowych umiejętnie łączących teorię z praktyką,
 • algorytmy postępowania w kilkudziesięciu zakresach

4. Relacje zewnętrzne z pacjentami oraz relacje wewnętrzne personelu:

 • program szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz zachowania w sytuacjach trudnych.

Program MedRisk jest nieodpłatną usługą z zakresu zarządzania ryzykiem zagwarantowaną w ramach pełnej obsługi brokerskiej.

 

Filozofia programu

Program MedRisk adresowany do podmiotów leczniczych ma na celu stopniową identyfikację elementów zwiększających ryzyko prowadzenia działalności medycznej oraz skutkować poprawą jakości opieki nad pacjentem.

W ramach programu prowadzony jest rozbudowany program edukacyjny zmierzający do ograniczenia ryzyk natury prawnej. Cykl szkoleniowy w pierwszym roku współpracy obejmuje m.in. zagadnienia związane z podstawami odpowiedzialności cywilnej w sektorze medycznym, zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, świadomej zgody pacjenta oraz postępowania z pacjentami niezdolnymi do decydowania (małoletni, nieprzytomni, ubezwłasnowolnieni etc.)

Elementem wspomagającym szkolenia są diagramy postępowania adresowane do członków personelu medycznego oraz kadry administracyjnej. Stanowią one nie tylko narzędzie edu­kacyjne ale również gwarantują prawidłowe reakcje członka
personelu medycz­nego na zdarzenia objęte zakresem schematów. Wdrożenie procedur postępowania prowadzi również do ujednolicenia praktyk postępowania z pacjentami w ramach różnych oddziałów szpitalnych.

 

Aplikacja MedRisk

Aplikacja MedRisk na urządzenia mobilne zawiera algorytmy (schematy) postępowania z zakresach formalno-prawnych, przeznaczone dla personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek i położnych a także ratowników medycznych). Są one oparte na obowiązujących przepisach prawa, jednak ich główna zaletą jest prosty język dostosowany do odbiorców bez wykształcenia prawniczego. Prowadzą odbiorcę krok za krokiem wprost do konkretnych czynności: wpis do dokumentacji medycznej, konsultacja, przekazanie informacji pacjentowi itp. Procedury są aktualizowane wraz ze zmieniającym się stanem prawnym.

Cechą charakterystyczną proponowanej aplikacji jest m.in.:

 • innowacyjna forma (krótkie formy tekstowe uzupełniające tradycyjne procedury pisane),
 • indywidualizacja z pełnym uwzględnieniem procedur już funkcjonujących w danej placówce medycznej,
 • mobilność – dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
 • aktualizacja – uwzględnienie zmieniających się przepisów,
 • niwelowanie zagrożeń natury prawnej – uwzględnienie ustaw medycznych, kodeksu cywilnego oraz dorobku sądów powszechnych

 

Wpływ programu na składkę ubezpieczeniową

MedRisk odpowiada na większość postulatów rynku ubezpieczeniowego w odniesieniu do ryzyka odpowiedzialności cywilnej w szpitalach. Od chwili powstania cztery lata temu jest audytowany przez największych ubezpieczycieli działających w Polsce. Znają oni założenia programu i cele jakie osiągają dzięki niemu podmioty lecznicze.

Dzięki takiej polityce wprowadzenie do siwz postępowania przetargowego na ubezpieczenie informacji o wdrożeniu w podmiotach objętych tym postępowaniem autorskiego programu Mentora MedRisk spowoduje dodatkową pozytywną ocenę ryzyka, co przełoży się na wysokość składek ubezpieczeniowych w ofercie przetargowej.

Logowanie do programu: www.medrisk.pl

 

Biuro Ubezpieczeń Medycznych Mentor SA wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom podmiotów leczniczych rozszerzyło standardowy zakres usług brokerskich takich jak:

 • analiza ryzyk ubezpieczeniowych,
 • budowa programu ubezpieczenia,
 • uczestnictwo w procedurze zamówień publicznych podmiotu leczniczego,
 • likwidacja szkód w zakresie ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej;

o pakiet nowych usług dedykowanych podmiotom branży ochrony zdrowia pod nazwą MedRisk, w skład którego wchodzą:

 • usługa specjalistycznych szkoleń dla personelu podmiotów leczniczych,
 • wdrożenie schematów postępowania dla personelu medycznego,
 • działania prewencyjne zmierzające do obniżenia finansowych skutków roszczeń pacjentów.
Rafał Biernacki, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych
KONTAKT

Biuro Ubezpieczeń Medycznych

Rafał Biernacki Dyrektor,
tel. 723 684 739

Rafał Jaworski Broker,
tel. 661 460 378

Krzysztof Tomaszewicz Broker,
tel. 691 481 774

Konsultant ds. Programu Bezpieczny Menedżer:
Dr Marcin Śliwka
Adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego UMK w Toruniu
tel. kom. 607 822 270

Biuro Ubezpieczeń Medycznych Mentor SA wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom podmiotów leczniczych rozszerzyło standardowy zakres usług brokerskich takich jak:

 • analiza ryzyk ubezpieczeniowych,
 • budowa programu ubezpieczenia,
 • uczestnictwo w procedurze zamówień publicznych podmiotu leczniczego,
 • likwidacja szkód w zakresie ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej;

o pakiet nowych usług dedykowanych podmiotom branży ochrony zdrowia pod nazwą MedRisk, w skład którego wchodzą:

 • usługa specjalistycznych szkoleń dla personelu podmiotów leczniczych,
 • wdrożenie schematów postępowania dla personelu medycznego,
 • działania prewencyjne zmierzające do obniżenia finansowych skutków roszczeń pacjentów.
Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl