PROCES LIKWIDACJI
Magdalena Rączka, Dyrektor Biura Likwidacji Szkód
Magdalena Rączka, Dyrektor Biura Likwidacji Szkód

Przedmiotem działalności Biura Likwidacji Szkód i Analizy Ubezpieczeniowej jest wykonywanie umów ubezpieczenia administrowanych (zawartych za pośrednictwem lub przejętych do zarządzania) przez Mentor S.A. w zakresie wszczęcia i monitorowania postępowania mającego na celu likwidację powstałej szkody.

Zobacz również: Biuro Likwidacji Szkód

Skuteczne wszczęcie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez Mentor S.A. następuje przez pisemne zgłoszenie szkody lub roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej przez Klienta. Pracownicy Biura wstępnie weryfikują przyjęte zgłoszenie pod względem określenia szacunkowej wartości szkody oraz istnienia ochrony ubezpieczeniowej w kontekście zawartej umowy ubezpieczenia.

Pierwszy etap postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela rozpoczyna się czynnością zgłoszenia szkody, a kończy uzyskaniem decyzji ubezpieczyciela dot. wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania.

Drugi etap postępowania likwidacyjnego następuje w przypadku odmowy przyznania odszkodowania przez zakład ubezpieczeń lub przyznania go w wysokości niższej niż roszczenie Klienta pracownik Biura informuje o tym brokera obsługującego danego Klienta i proponuje mu dalszy sposób działania (nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient akceptuje rodzaj wydanej decyzji). W przypadku, gdy odmowa wypłaty odszkodowania jest bezzasadna pracownik proponuje treść merytorycznego odwołania. Gdy odmowa jest zasadna, lecz wypłata odszkodowania ma istotne znaczenie dla Klienta, pracownik proponuje wniosek o wypłatę odszkodowania na tzw. zasadzie „kulancji".

Posługujemy się dostępnym także dla naszych Klientów w systemie on-line specjalistycznym, autorskim programem komputerowym - Elektronicznym Systemem Informacji Szkodowej (ESIS), dzięki któremu prowadzimy ich ewidencję, nazorujemy proces likwidacyjny w zakładach ubezpieczeniowych oraz terminowość wypłat odszkodowań. Zapewniamy Klientom stały dostęp do informacji, obejmujących m.in. liczbę szkód i wartość wypłaconych odszkodowań.

Magdalena Rączka, Dyrektor Biura Likwidacji Szkód
KONTAKT

Biuro Likwidacji Szkód

Magdalena Rączka
tel. +48 56 669 33 42

Zobacz również: Biuro Likwidacji Szkód

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 784 628,00 zł opłacony w całości
© 1995-2019, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl