REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

Regulamin konkursu na najlepsza pracę magisterską z zakresu ubezpieczeń
i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym
z dnia 1 kwietnia 2016 r.

§ 1

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym w roku 2016 (zwanego dalej „Konkursem”)
 2. Organizatorem konkursu jest Mentor S.A z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Szosa Chełmińska 177-181 (zwanym dalej „Organizatorem”).

§ 2

 1. Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania i popularyzacja wiedzy z zakresu ubezpieczeń i pośrednictwa ubezpieczeniowego wśród studentów uczelni krajowych.
 2. W ramach Konkursu premiowane jest zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.
 3. W konkursie mogą zostać przyznane wyróżnienia.

§ 3

 1. Uczestnikami konkursu mogą być autorzy prac magisterskich związanych z tematyką konkursu, obronionych na uczelniach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie między 15 października 2015r. a 15 października 2016r.
 2. Zgłoszenia pracy mogą dokonać autorzy prac samodzielnie oraz uczelnie lub promotorzy za zgodą autora.
 3. Prace można zgłosić do konkursu tylko raz.
 4. Prace nadsyłane na konkurs powinny być dostarczone:
  a. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Mentor S.A., ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Konkurs na pracę magisterską”,
  b. doręczone osobiście do siedziby Organizatora przy ulicy Szosa Chełmińska 177-181 w Toruniu,
 5. Termin dostarczania prac mija 30 października 2016r. o godz..16:00. Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.
 6. Dane osobowe uczestników Konkursu oraz promotorów przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) za zgodą osób, których dane dotyczą w celu związanym z realizacją Konkursu.  Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu oraz promotorów jest Organizator. Każdy uczestnik Konkursu oraz promotor posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania (w tym ich usunięcia).


§ 4

 1. Zgłoszenie powinno obejmować:
  a. jeden egzemplarz pracy wydrukowanej dowolną czcionką, nie mniejszą niż 10 pkt, oprawioną w dowolny sposób,
  b. jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej ( na płycie CD) lub przesłanej na adres poczty elektronicznej: konkurs@mentor.pl w formacie pdf. Organizator potwierdzi otrzymanie pracy na ww. adres,
  c. kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu),
  d. zaświadczenie wydane przez uczelnię wyższą informujące o terminie obrony pracy, jej temacie oraz uzyskanej ocenie, wraz z wszystkimi danymi uczelni i wydziału.

§ 5

 1. Prace magisterskie niespełniające wymogów określonych w paragrafach 3 i 4 nie będą oceniane.

§ 6

 1. W Konkursie przedmiotem oceny będą m. in. takie elementy jak:
  a) oryginalność ujęcia tematu,
  b) poprawność merytoryczna,
  c) znajomość literatury przedmiotu,
  d) dobór i umiejętność wykorzystania literatury źródłowej.

§ 7

 1. Oceną zakwalifikowanych prac zajmie się Kapituła Konkursu (zwana dalej „Kapitułą”) powołana przez Organizatora.
 2. Wszystkie prace magisterskie biorące udział w Konkursie, przed przekazaniem do oceny, zostaną zakodowane.
 3. Zadaniem Kapituły jest ocena prac i wybór laureatów Konkursu.
 4. Kapituła wyłania laureatów na posiedzeniu niejawnym i podaje wynik głosowania do wiadomości publicznej.
 5. Decyzja Kapituły jest ostateczna i wiążąca. Od decyzji Kapituły nie przysługują środki odwoławcze.
 6. Kapituła może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody w Konkursie.

§ 8

 1. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane następujące nagrody:
  a) za zajęcie pierwszego miejsca nagroda w wysokości 5.000 złotych,
  b) za zajęcie drugiego miejsca nagroda w wysokości 3.500 złotych,
  c) za zajęcie trzeciego miejsca nagroda w wysokości 2.000 złotych.
 2. Kapituła może przyznać autorom prac także wyróżnienia.
 3. Wartość przyznanej nagrody pomniejszona zostanie o należny podatek dochodowy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 4. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody pieniężne przelewem na rachunek bankowy wskazany w formularzu zgłoszenia.
 5. Imiona i nazwiska laureatów oraz ich promotorów, tematy prac i informacje o zajęciu premiowanego w Konkursie miejsca, zostaną ogłoszone w na stronie Mentor S.A. (www.mentor.pl) w terminie do dnia 15 grudnia 2016r.
 6. Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu podczas uroczystej kolacji z przedstawicielami Organizatora i członkami Kapituły.

§  9

 1. Po zakończeniu Konkursu Organizator odeśle prace konkursowe nadawcom.

§ 10

 1. Uczestnicy Konkursu powinni zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
KONTAKT
Centrala

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

tel. +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

NIP: 956 00 03 240

Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, tel.:+48 56 669 33 00, fax.:+48 56 669 33 04
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423, kapitał zakładowy w kwocie 706 200,00 zł opłacony w całości
© 1995-2017, Mentor S.A. broker ubezpieczeniowy
All right reserved - mentor.pl